Regulamin zakupów

Regulamin zakupów


I. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy sklep.MS.pl, dostępny pod adresem „sklep.MS.pl”, zwany dalej Sklep, prowadzi M&S Pomorska Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, adres: 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042683, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 243.000 zł, NIP: 8392145162, REGON: 770875854.
2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i czynności związanych z zakupem towarów w Sklepie.
3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet na stronie „sklep.MS.pl”. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez tę stronę.
4. Sklep sprzedaje i dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
5. Językiem obowiązującym w stosunkach ze Sklepem jest język polski, a prawem obowiązującym – prawo polskie.
6. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Sklepu, w momencie zawarcia umowy niniejszy Regulamin staje się jej integralną częścią.
7. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży w Sklepie są nowe.
8. Ceny podane w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu. Każdy zakup jest potwierdzany fakturą VAT dołączoną do dostarczonych towarów.
9. Wszystkie informacje i oświadczenia Klienta i Sklepu przekazywane są bezpłatnie pocztą elektroniczną, poza wyjątkami określonymi w Regulaminie. Dane adresowe Sklepu oraz adres poczty elektronicznej pod którymi Kupujący może się szybko i efektywnie kontaktować ze Sklepem widnieje w zakładce ”O nas”.


II. Realizacja zamówień i dostawa towarów.


1. Zamówienia są składane w sposób określony na stronie internetowej Sklepu.
2. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta i wpływie wpłaty ceny za towar oraz kosztów przesyłki towaru na konto Sklepu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep, że wszystkie towary są dostępne i mogą być wydane, tj. w momencie potwierdzenia przez Sklep wysyłki towarów. Umowa dotyczy tylko towarów wyszczególnionych w potwierdzeniu wysyłki.
3. Płatność może być dokonana przelewem online - obsługiwana przez PayU S.A.
Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399. PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. (61) 630 60 05, fax (61) 630 61 05, NIP 7792308495, REGON 300523444.
4. Termin wysyłki podawany w informacji o towarze jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia określanym w dniach roboczych. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji przyjmuje się czas konieczny dla skompletowania całości zamówienia, czyli najdłuższy z podanych. Aby otrzymać wcześniej towary o krótszym czasie realizacji należy złożyć na nie odrębne zamówienie.
5. Sklep zastrzega, iż w szczególnych przypadkach np. z powodu czasowej niedostępności towaru, awarii systemu, termin wysyłki towaru może się wydłużyć. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o najbliższym możliwym terminie realizacji i wysyłki zamówienia.
6. Aby określić termin otrzymania towaru należy uwzględnić czas realizacji przelewu (zazwyczaj jeden dzień roboczy od dnia przelewu), skompletowania i przygotowania towaru do wysyłki (czas realizacji zamówienia) oraz czas dostawy.
7. Sklep na bieżąco aktualizuje informacje o dostępności towaru, jednak mimo starań może się sporadycznie okazać, że zamówiony towar jest już niedostępny. Wówczas Sklep informuje o tym Klienta i w ciągu 7 dni zwraca kwotę wpłaconą za ten towar.
8. Sklep dostarcza zamówiony towar za pomocą firmy kurierskej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce "Cennik wysyłki"  na stronie sklepu. 
9. Orientacyjny czas dostawy firmy kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia przekazania zamówienia do wysyłki. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez kuriera.
10. Przy odbiorze przesyłki konieczne jest sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia lub otwierania należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sklepu. Roszczenia z tytułu uszkodzenia lub kradzieży towaru lub jego części w transporcie będą rozpatrywane tylko w przypadku zachowania ww. zasad.

III. Odpowiedzialność za wady.


1. Sklep dostarcza towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).Warunki gwarancji i jej realizacji są określone na dokumencie gwarancji dołączonej do towaru, który ją posiada.
2. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis MS”, produkt należy odesłać na koszt i na adres Sklepu określony w zakładce „O nas” . Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Pomoc”. Wypełniony formularz należy dołączyć do przesyłki wraz z reklamowanym towarem lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
3. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie odesłany do Klienta na koszt Sklepu niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Gwarancja na towar sprzedany Konsumentowi tj. osobie fizycznej dokonującej ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
5. Sklep ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
6. W przypadku sprzedaży innej niż Konsumentowi, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz rodzaj uprawnienia, z którego Konsument chce skorzystać, należy odesłać na koszt MS, po wcześniejszym wypełnieniu formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Pomoc”. Wypełniony formularz należy dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .
8. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na formularzu Zgłoszenia reklamacyjnego oraz towaru. Uzasadnione roszczenia zostaną zaspokojone zgodnie z niniejszym Regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru.


1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni liczonymi od dnia odbioru towaru. Wykonanie tego uprawnienia następuje przez wysłanie w tym terminie pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub na adres Sklepu określony w zakładce „O nas” oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce „Pomoc”. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Konsument wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest jednocześnie zobowiązany do zwrotu towaru do Sklepu na koszt Sklepu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Po otrzymaniu przez Sklep towaru zwróconego przez Konsumenta Sklep przekaże Konsumentowi fakturę korygującą. Sklep pokrywa wyłącznie koszt najtańszego zwykłego sposobu zwrotu przez Konsumenta towaru do Sklepu.
3. Dokonana przez konsumenta zapłata oraz poniesione przez Konsumenta określone w pkt 2 koszty zwrotu towaru zostaną zwrócona konsumentowi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że Konsument w w/w terminie zwróci towar do Sklepu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta do Sklepu dowodu jego odesłania.
4. Zwrot płatności określonej w pkt 2 i 3 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na dokonanie zwrotu płatności w inny sposób.
5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy określone w pkt 1 jest wyłączone w przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


V. Postanowienia końcowe


1. Dane umieszczone na stronach Sklepu pełnią funkcję informacji o towarach, które mogą być nabywane w Sklepie. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Klient potwierdzając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Sklep przyjmuje tę ofertę potwierdzając wysyłkę towarów.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji i dostawy zamówień. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, poza operatorem płatności i dostawcami przesyłek w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym m.in. do realizacji płatności i dostawy towaru. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest M&S Pomorska Fabryka Okien Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku. Dane osobowe są zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umów zawieranych przez Klienta ze Sklepem będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Słupsku. W przypadku sporu co do sposobu rozpatrzenia reklamacji lub dotyczącego dochodzenia roszczeń z zawartej umowy ze Sklepem, Konsument może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku na warunkach określonych w Regulaminie w/w Sądu.
5. Regulamin może być zmieniony przez opublikowanie jego nowej treści na stronie Sklepu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania. Regulamin obowiązuje w brzmieniu widniejącym na stronie Sklepu w dniu złożenia Zamówienia.